Regulan programu poleceń

Regulamin „Programu Poleceń” dla Klientów Safe Home.
Wersja 2022.09.26
§ 1 Wprowadzenie
1. Niniejszy Regulamin określa warunki promocji „Programu Poleceń” zwanego dalej „Programem”.
2. „Program Poleceń” realizowany jest przez Safe Home Dariusz Kociucki z siedzibą w Lesznie wpisanej do CEIDG pod numerem NIP 6972127122 zwany dalej „Organizatorem”.

§ 2 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne.
2. Uczestnikiem programu jest „Klient polecający”, który zawarł z Safe Home Dariusz Kociucki jedną z następujących umów:
1. umowę̨ pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości
2. umowę pośrednictwa w zakupie nieruchomości,
3. umowę pośrednictwa w najmie nieruchomości,
4. umowę o doradztwo w zakresie nieruchomości,

§ 3 Czas trwania
1. „Program Poleceń” jest programem promocyjnym nieograniczonym w czasie.
2. Program trwa od dnia wejścia w życie Regulaminu do odwołania.

§ 4 Zasady uczestnictwa

1. Uczestnik programu (Klient polecający) otrzymuje od Organizatora jednorazowy dwuetapowy bonus pieniężny za polecenie usług pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości:
- 100 zł brutto po podpisaniu umowy pośrednictwa przez osobę poleconą ,
- 500 zł brutto po sprzedaży nieruchomości za pośrednictwem Safe Home,
2. Warunkiem koniecznym do wypłacenia bonsu pieniężnego określonego w § 4 ust. 1 jest łączne spełnienie następujących wymogów:
- Klient polecający korzystał wcześniej z usług Safe Home
- Klient polecający opłacił wszystkie prowizje i opłaty należne Safe Home Dariusz Kociucki
- Klient polecony podpisał umowę współpracy z Safe Home,
3. Przez Klienta poleconego należy rozumieć osobę, która:
a. nie była w żaden sposób związana z Safe Home Dariusz Kociucki, żadnym stosunkiem prawnym;
b. jednoznacznie wskazała Klienta polecającego jako osobę, która poleciła mu usługi
Organizatora Programu. Wskazanie to będzie weryfikowane przez osobę obsługującą nieruchomość na bezpłatnym spotkaniu z osobą polecaną.

§ 5 Zasady otrzymywania bonus pieniężny
1. Osoba odpowiedzialna za Program ze strony Safe Home Dariusz Kociucki zweryfikuje polecenie oraz przekaże Klientowi polecającemu informację czy doszło do spełnienia warunków do udzielenia rabatu Uczestnikowi programu określonych w §4 ust. 2.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenia jak i sam udział w Programie są dobrowolne i bezpłatne.
2. W trakcie obowiązywania Programu Poleceń treść Regulaminu będzie udostępniona w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej www.shome.com.pl Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, który obowiązywać będzie od dnia podania stosownej informacji na stronie internetowej www.shome.com.pl
3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Programu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Programu: e-mail, imię, nazwisko, telefon kontaktowy będą przechowywane i przetwarzane w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszego Programu w siedzibie Safe Home Dariusz Kociucki Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszym Programem.
4. W razie wątpliwości lub sporów dotyczących zapisów niniejszego regulaminu lub jego interpretacji decydujące są rozstrzygnięcia zarządu Organizatora.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 26.09.2020 roku.
6. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: polecenia@shome.com.pl

Dariusz Kocucki
Właściciel Safe Home Dariusz Kociuki