Regulamin programu - zgłoś pustostan

 
§ 1 Podmiot prowadzący

Portal internetowy www.shome.com.pl prowadzony przez Safe Home Dariusz Kociucki z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowa 26, NIP 6972127122 - program „zgłoś pustostan"

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:
a. Safe Home – podmiot prowadzący portal wskazany w § 1 Regulaminu,
b. Portal – portal internetowy www.shome.com.pl program „zgłoś pustostan"
c. Formularz – formularz internetowy dostępny na Portalu pod adresem https://shome.com.pl/zglos-pustostan, umożlwiający Informatorowi Przekazanie Informacji na rzecz Safe Home o opuszczonym lokalu oraz Danych Osobowych Informatora.
d. Opuszczony Lokal – samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388, ze zm.) znajdujący się na terenie miasta Leszna, który:
* na chwilę Przekazania Informacji jest opuszczony przez jego właściciela oraz innych lokatorów przez min. 4 miesiące, lub
* którego właściciel posiada znaczne zadłużenie, którego nie jest w stanie spłacić, w szczególności wobec spółdzielnie mieszkaniowej albo wspólnoty, banku udzielającego kredytu hipotecznego i dostarczycieli mediów, lub
* którego właściciel regularnie zakłócają spokój okolicznym mieszkańcom w związku ze spożywaniem alkoholu, bądź innych substancji psychoaktywnych,
e. Wskazany Lokal – samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388, ze zm.) znajdujący się na terenie miasta Leszna i okolic +100km, którego lokalizacja została wskazana Safe Home przez Informatora w drodze Przekazania Informacji i który w ocenie Informatora posiada cechy Opuszczonego lokalu,
f. Informator – osoba fizyczna,która za pośrednictwem Formularza dostępnego na Portalu dokonała na rzecz Safe Home Przekazania Informacji o lokalu znajdującym się na terenie miasta Leszna i okolic +100km, który w ocenie Informatora posiada cechy Opuszczonego Lokalu,
g. Pierwszy Informator – Informator, który jako pierwszy dokonał na rzecz Safe Home Przekazania Informacji o konkretnym Opuszczonym Lokalu,
h. Przekazanie Informacji – przekazanie przez Informatora na rzecz Safe Home informacji o lokalizacji Wskazanego Lokalu, wyłącznie poprzez wprowadzenie tych danych do Formularza dostępnego na Portalu,
i. Dane Osobowe – imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer rachunku bankowego Informatora,

§ 3 Zasady funkcjonowania portalu

1. Portal ma za zadanie umożliwienie Informatorom świadczenie na rzecz Safe Home usługi w postaci Przekazanie Informacji o lokalizacji Wskazanego Lokalu, w celu umożliwienia Safe Home zakupu tego lokalu na swoją rzecz.
2. Przekazanie Informacji jest dobrowolne i odpłatne na zasadach wskazanych w ust. 3 -7.
3. Przekazując Informacje o lokalizacji Wskazanego Lokalu Informator może przekazać Safe Home za pośrednictwem Formularza swoje Dane Osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Jednoczesne Przekazanie Informacji oraz przekazanie wskazanych Danych Osobowych na rzecz Safe Home przez Informatora za pośrednictwem Formularza, stanowi zawarcie umowy na odległość, w ramach której Safe Home zobowiązany jest wypłacić na rzecz Informatora wynagrodzenie na zasadach wskazanych w ust. 4 -7.
4. Informator nabywa uprawnienie do wynagrodzenia od Safe Home w kwocie 700 zł brutto, gdy łącznie spełnią się następujące warunki:
a. Wskazany Lokal, którego lokalizację przekazał Informator w drodze Przekazania Informacji, będzie posiadał cechy Opuszczonego Lokalu wskazane w § 2 lit. d Regulaminu,
b. Informator przekazał Safe Home swoje Dane Osobowe wskazane w ust. 2i dane te są prawdziwe,
c. Safe Home dokona zakupu na swoją rzecz Opuszczonego Lokalu wskazanego przez Informatora,
d. Informator w ciągu 30 dni od daty poinformowania go o dokonaniu przez Safe Home zakupu na swoją rzecz Opuszczonego Lokalu wskazanego przez Informatora prześle Safe Home dane rachunku bankowego, na który ma zostać wpłacone wynagrodzenie. Dane rachunku bankowego powinny zostać wysłane na adres e-mail: biuro@shome.com.pl.
5. Informator nabywa uprawnienie do wynagrodzenia pomimo braku spełnienia się warunku wskazanego w ust. 4 lit. c i d, jeżeli spełnione zostaną pozostałe warunki przewidziane w ust. 4 , a Wskazany Lokal zostanie nabyty przez osobę trzecią, jeżeli informacja o lokalizacji lokalu zostanie w jakikolwiek sposób przekazana tej osobie trzeciej przez Safe Home w okresie roku po Przekazaniu Informacji przez Informatora.
6. Pomimo spełnienia warunków wskazanych w ust. 4 - 5 Informator nie nabywa prawa do wynagrodzenia, gdy przed datą Przekazania Informacji przez tego Informatora:
a. inny Informator Przekazał na rzecz Safe Home Informację o lokalizacji tego samego lokalu (prawo do wynagrodzenia nabywa jedynie Pierwszy Informator),
b. lub Safe Home złożył ofertę zakupu Wskazanego Lokalu jego właścicielowi, niezależnie od źródła z jakiego uzyskał informację o jego lokalizacji,
7. W przypadku nabycia przez Informatora prawa do Wynagrodzenia zgodnie z treścią ust. 4 – 6 WIN uiszcza na rzecz Informatora należne mu wynagrodzenie w terminie 14 dni od daty uzyskania informacji, o której mowa w ust. 4 lit d.
§ 4 0bowiązek informacyjny

1. Safe Home zobowiązany jest w ciągu 45 dni od daty Przekazania Informacji poinformować Informatora o tym, czy:
a. wskazany przez niego lokal posiada cechy Opuszczonego Lokalu,
b. zachodzą okoliczności wskazane w § 3 ust. 6 Regulaminu,
c. złożył, bądź ma zamiar złożyć ofertę zakupu lokalu wskazanego przez Informatora,
2. Safe Home zobowiązany jest poinformować Pierwszego Informatora o wskazanych poniżej zdarzeniach w ciągu 15 dni od ich zaistnienia:
a. dokonania przez Safe Home zakupu Wskazanego Lokalu,
b. ostatecznego odrzucenia przez właściciela Wskazanego Lokalu oferty jego zakupu złożonej przez Safe Home,
c. dalszego przekazania przez Safe Home na rzecz osoby trzeciej informacji o lokalizacji Opuszczonego Lokalu uzyskanej do tego Informatora, jeżeli dalsze przekazanie tej informacji ma miejsce w okresie roku od dnia Przekazania Informacji przez informatora,
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 oraz 2 dostarczane są na adres mailowy wskazany przez Informatora. Ich przekazanie może nastąpić w jednej wiadomości mailowej.

§ 5 Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych Informatorów jest Safe Home. .
2. Dane Osobowe przekazywane przez Informatorów będą zbierane i wykorzystywane wyłączenie w celu kontaktowania się przez Safe Home danym Informatorem w przedmiocie wskazanego przez niego lokalu, w szczególności w celu przekazania Informatorom informacji, o których mowa w § 4 Regulaminu oraz w celu wypłaty należnego Informatorowi wynagrodzenia.
3. Safe Home nie będzie przetwarzał Danych Osobowych w inny sposób, niż wskazany w ust. 1, w szczególności przekazywał tych danych osobom trzecim, poza sytuacjami, gdy obowiązek przetwarzania tych danych ciąży na Safe Home z przepisów prawa.
4. Safe Home będzie przechowywał dane osobowe Informatorów:
a. w przypadku Informatorów, którzy nie nabyli prawa do wynagrodzenia – przez okres 2 lat od daty dokonania przez tych Informatorów Przekazania Informacji,
b. w przypadku Informatorów, którzy nabyli prawo do wynagrodzenia – przez okres 5 roku, od zakończenia roku podatkowego w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia,
Informator ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, ich poprawienia oraz wykreślenia. Wykreślenie Danych Osobowych na wniosek Informatora przed dniem nabycia przez niego uprawnienia do wynagrodzenia zgodnie z treścią § 3 Regulaminu uniemożliwia nabycie tego uprawnienia w przyszłości.
5. Przekazanie przez Informatorów na rzecz Safe Home swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nieprzekazanie tych danych, wskazanie danych nieprawdziwych, bądź też wykreślenie danych przed dniem nabycia uprawnienia do wynagrodzeniabędzie skutkować nienabyciem przez Informatorów uprawienia do wynagrodzenia zgodnie z treścią § 3 Regulaminu.

§ 6 Kwestie techniczne

1. Do korzystania ze Portalu, w tym dokonywania Przekazania Informacji niezbędne są
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. komputer ze zaktualizowaną do najnowszej wersji przeglądarką internetową
2. Safe Home w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu z infrastrukturą techniczną Klienta,

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Informator może w ciągu 14 dni od Przekazania Informacji odstąpić od umowy zawartej zgodnie z treścią § 3 ust. 3 Regulaminu bez wskazania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Skutkiem skorzystania przez Informatora z uprawnienia wskazanego w ust. 1 będzie natychmiastowe usunięcie przez WIN przekazanych mu przez Informatora informacji o lokalizacji lokalu oraz Danych Osobowych.
3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Informatora oświadczenia o odstąpieniu od umowy tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail biuro@shome.com.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie tego oświadczenia przez Informatora przed jego upływem.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail reklamacje@shome.com.pl
2. W treści reklamacji wskazać należy zwięzły opis zastrzeżeń wobec Safe Home w zakresie wykonywania umowy (w szczególności w zakresie oceny, czy Wskazany Lokal posiada cechy Opuszczonego Lokalu), o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu oraz żądania w związku z tymi zastrzeżeniami.
3. Safe Home ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Safe Home zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowaniepowszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Przystąp do programu zgłoś pustostan